2005/Sep/14

มนุษย์และพืชพันธุ์ไม้นั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันมาช้านาน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชนานับประการตั้งแต่ส่วนยอดไปจนถึงรากเพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองเป็นปัจจัย 4 ให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย รวมไปถึง ยารักษาโรค ที่มีชื่อเฉพาะพันธุ์พืชจำพวกนี้ว่า สมุนไพร

สมุนไพรไทยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อๆกันมาช้านาน แต่น่าแปลกที่คนไทยในปัจจุบันไม่ค่อยเห็นความสำคัญ หรือ ไม่ทราบถึงข้อดีอันน่ามหัศจรรย์ของพืชพันธุ์เหล่านั้น กลับหันไปใช้ยานำเข้าจากต่างประเทศที่ผลิตขึ้นโดยผ่านกรรมวิธีทางเคมีซึ่งนอกจากจะเป็นการเสียดุลการค้าแล้วยาเหล่านั้นยังมีผลข้างเคียงต่อระบบในร่างกายอีกด้วย

สมาชิกในกลุ่มได้เล็งเห็นถึงผลดีและผลเสียดังกล่าวจึงต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย สรรพคุณ และวิธีใช้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไทยซึ่งเป็นสินค้าO-TOP ที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยอยู่ในขณะนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไป

Comment

Comment:

Tweet